PROJEKT  ALEF

 

„ ROZŠÍŘENÍ  A  POSUN  MYŠLENÍ  V NÁVAZNOSTI  NA  REZONANCE  PŘÍRODNÍCH  PROCESŮ “

 

 

MOTTO

 

Život je hra ve formě tance energií manifestovaných na hmotné úrovni. Člověk by si měl s životem hrát a radovat se z této hry, nebo alespoň k tomu směřovat. Nepovažujme však tuto hru za cíl — je to cesta, která umožní duchovní posun nejen osobnostní, ale i účast na posunu lidstva jako celku na vyšší duchovní úroveň.

 

ÚVOD

 

Jsme přesvědčeni o tom že lidem dnešní doby chybí naprosto zásadním způsobem něco, co by se dalo nazvat s trochou licence „ rozšíření současného paradigmatu myšlení“. Jde o rozšíření, případně prohloubení  výchozích pozic při zkoumání a odhalování hlubších a doposud málo prozkoumaných souvislostí (rezonancí) různých procesů v přírodě (vesmíru), včetně přehodonocení  pohledu na historii této části reality. Cílem tohoto posunu by mohlo ( mělo ) být využití těchto již dříve odhalených poznatků dnes téměř zapomenutých jako je například Posvátná geometrie, k novým aplikacím těchto poznatků v řadě různých oblastí včetně umění s předpokládaným kvalitativním posunem těchto oblastí na vyšší úroveň.

 

 

VÝCHODISKA  POUŽITÁ  PŘI  FORMULACI  PROJEKTU

 

První etapou tohoto projektu je pokus o aplikaci uvedených principů Posvátné geometrie ve dvou zdánlivě diametrálně odlišných oblastech. V oblasti informačních technologií (IT) (viz příloha B) a v oblasti výtvarné (viz příloha A).

 

V prostředí  IT jde o tvorbu nových analytických nástrojů a postupů využitelných při systémové analýze  průběhu obchodování světových měn v platformách Forextradingu.

Cílem je vyhodnocování historie vývoje grafů a predikce vývoje grafů kurzů jednotlivých měn na této burze .

Tímto tematem se budou zabývat tito účastníci :  Igor Netušil, Luděk Kočica, Jan Mynář, ……..

           

Ve výtvarné oblasti se předpokládá uchopení a využití získaných poznatků Posvátné geometrie při volné tvorbě podle zaměření a naturelu jednotlivých účastníků projektu : Bohumila Olešová, Jan Spěváček, Lukáš Orlita ……..

 

Předpokládáme, že tyto dvě skupiny lidí s dosti rozdílným zaměřením vycházející však ze společných východisek naplní očekávaný synergický efekt. Ten spočívá v dodání emoční energie pro tento projekt skupinou výtvarníků a druhá skupina se pokusí tuto energii usměrnit a zúročit v druhé části projektu. Obě skupiny budou své poznatky a inspirace  prezentovat formou vizualizace, která usnadní představení výsledků projektu i širší veřejnosti.

Účastníci projektu sdílejí názor, který lze formulovat prohlášením, že

„ Analýza je jistou formou meditace“. Společným východiskem a zdrojem informací obou skupin je Posvátná geometrie. Ta umožňuje poznat ty nejzákladnější vztahy ve vesmíru (včetně vzájemných poměrů jednotlivých částí lidského těla a struktury lidského vědomí) formou přirozených poměrů a vazeb mezi různými entitami v souladu s harmonií celého prostoru bez použití numerického vyjádření .

 

Právě univerzálnost principů Posvátné geometrie je jedním z dalších  impulzů, které vedly ke vzniku tohoto projektu. Je faktem, že existuje nepopiratelné využití jednoho principu – Fibonacciho posloupnosti – jak v oblasti posvátné geometrie (kde tvoří dokonce jeden ze základních kamenů), tak i v prostředí Forextradingu (kde reprezentuje jeden z analytických nástrojů) při vyhodnocování grafů.

 

Dalším (druhým) východiskem projektu mimo Posvátnou geometrii, je oblast Morfologie informačních polí. Jde o práci, zabývající se morfologií informačních polí (Dr. J. M. Benedikt : Cityspace, Cyberspace and the Spatiology of Information)

včetně architektury.

 

Pokud jsou vytvořeny „mapy“ těchto oblastí (Forex, Morfologická pole) lze identifikovat v obou popisech map jejich vzájemnou rezonanci,  kterou pro účely našeho projektu  nazýváme „taktováním“.

 

Bohužel musíme konstatovat, že jak Posvátná geometrie, tak i Morfologie informačních polí se nachází zcela mimo současné paradigma, které, jak se jeví, vyčerpalo již svůj potenciál. Hledáme proto  nové přístupy, nové podněty a nová řešení, umožňující návrat k harmonickému uchopení života.

 

Závěrem bychom rádi formulovali axiom, ke kterému jsme dospěli během přípravných prací na tomto projektu:

 

 TADY  NĚKDE  LEŽÍ  PRVNÍ  PÍSMENA  ABECEDY  JAZYKA,  KTERÝM  BY  SE DALY  POPSAT  ZÁKLADY  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

Howgh

Se svolením autora K. K. upravil

J.M.

31.5.2013

 

 

Část A

Část B

Teze projektu Alef