PROJEKT ALEF – část B

 

PROSTOR  FOREXTRADINGU

 

 

ÚVOD

 

FOREX (FOReign EXchange) je mezinárodni obchodní systém pro směnu měnových párů (např. dolar x euro).  Je znám pod  názvem Forextrading (nemá svou vlastní burzu, ale co do objemu denních obchodních obratů jde o vůbec největší finanční trh světa – až 5 bilionů dolarů realizovaných transakcí denně).

           

Existují profesionální softwarové platformy, které umožňují  obchodování s měnami v reálném čase např. z bytu. Platformy jsou sofistikované, parametrické softwarové (SF) produkty, kdy volbou parametrů (m.j. volbou párů, zobrazovaných časových intervalů grafu – šablon taktování, výběrem použitých nástrojů k analýze zobrazeného grafu, atp.) umožňují s využitím internetu okamžitý nákup nebo prodej zvolených objemů měny.

           

Momentální stav obchodování je vyjádřen formou grafu v karteziánském 2D prostoru, kde  osa X vyjadřuje časový interval sledování (minuta, ¼ hodina, ½ hodina , . .  týden,měsíc, rok) a osa Y vyjadřuje dosažené hodnoty obchodování  hlavně na začátku zvoleného časového intervalu a na jeho konci  (tzv. svíčky).

 

 

FOREXTRADING  A  DYNAMICKÁ  MAPA  INFORMAČNÍCH  TOKŮ (DMIT)

 

DMIT je jakousi obecnou šablonou, kostrou či mřížkou pro strukturování informací v jejich statické i dynamické formě , která vyjadřuje aktuální situaci v její celosti a podstatě.  Klíčovým vyjadřovacím prostředkem je její tvar (její morfologie). Tento fundamentální metajazyk k nám promlouvá z nedostupných hloubek lidského podvědomí. Je jednotícím faktorem, jakýmsi kódem, který svou neustálou replikací na všech hierarchických úrovních provádí trvalou samoorganizaci systému a systém neustále vyvažuje.

           

Zastáváme názor, že  DMIT obsahuje i emoční rozměr. Emoce přitom chápeme jako jisté formy psychické energie, kdy při získání určité stability (ustálení této energie) se objeví její morfologické charakteristiky. Emoce jsou tedy jakési formativní energie a jsou zdrojem i podstatou jakékoliv lidské tvůrčí činnosti.

 

Proto si dovolujeme říci, že ona výše zmiňovaná DMIT vykazuje základní emoční charakteristiky a z nich odvozenou morfologii  (slovy filosofa Zdeňka Neubauera - vykazují stejné třídy podobností), kterou vykazuje i struktura lidského vědomí.

 

Zastáváme názor, že se nám zde nabízí nové nástroje a možnosti k řešení mnoha problémů dnešní doby, které nejsou nástroji stávajícího paradigmatu řešitelné.

 

DMIT si lze představit jako jistý abstraktní matematicko-geometrický prostor. Pokud v tomto prostoru zkoumáme forexový graf, DMIT identifikuje a upozorní na určité jeho morfologické pravidelnosti (tzv. „figury“) a  řazení těchto figur (tzv. „taktování“, nebo „šablona taktování“).

 

 

ANALÝZA  FOREXOVÝCH  GRAFŮ

 

Nastavené parametry a hodnotová kritéria (tj. „svíčky“, jejich grafické vyjádření a z nich plynoucí významy), nepustí  systém použité platformy forextradingu do jiných morfologických vyjádření a vztahů, než určují tyto parametry. Tato omezení  se stávají výhodou při konkrétní analýze grafu, protože limitují počet figur, které může graf v této konfiguraci nabýt.

 

V režimu běžného lineárního myšlení lze vidět průběh grafu jako různě tvarovanou čáru, vyjadřující vztah dvou veličin v karteziánském souřadném systému.  Při pozorování grafu z  hlediska DMITu  lze identifikovat  ve tvaru čáry grafu opakující se „figury“.  Je to něco jako Jungův archetyp, se kterým figury ostatně úzce  souvisí. V obou případech jsou to stejné čáry, ale různě interpretované - je to otázka hloubky vhledu .

 

Chceme li pochopit význam forexových grafů, musíme  je  pozorovat a zkoumat v jinak rozvrženém prostoru. A tímto prostorem je právě prostor DMIT.

 

Protože se při zkoumání Forextradingu pohybujeme v prostředí volného (nebo ne bezprostředně  regulovaného) trhu , jsme přesvědčeni,  že určující faktor pro to, jakou figuru graf zaujme, je psychologie davu (rozuměj psychologie uživatelů Forextradingu).

Jak uvádí ve své práci Raghee Horner : „Trh je řízen strachem a chamtivostí : Emoce vytváří pohyb“.  Jsme také toho názoru, že tento pohyb iniciuje vytvoření příslušné  figury.

 

Vztah mezi grafem a emocemi , které jej ovlivnily není přitom bezprostředně příčinný, ale zprostředkovaný - ve významu synchronicity.

 

Ke konkrétní figuře grafu přísluší určitá konkrétní emoční charakteristika ze souboru základních emočních charakteristik.

 

 

NA  ZÁVĚR

 

Vzhledem k tomu, že určujícím faktorem pro chování forexového grafu jsou emoce, současná teorie systémů by tento systém zařadila mezi „chaoticky se chovající“.

 

Pro analýzu těchto systémů se používá matematický model, který se nazývá  „fázový prostor“. Každé proměnné zkoumaného systému se přiřazuje souřadnice v tomto abstraktním prostoru. Pokud se systém mění, bod reprezentující jeho stav ve fázovém prostoru se v tomto prostoru pohybuje a vytváří tak jakousi trajektorii, která se nazývá  „atraktor“. Trajektorie uzavřená do smyčky se potom nazývá „periodický atraktor“.

 

Výzkumy odhalily, že existuje jen velice omezený počet různých atraktorů. Jejich tvary mohou být klasifikovány a obecné dynamické vlastnosti systému mohou být odvozeny z tvaru jeho atraktoru.

 

Stejně tak , jako počet zmíněných  atraktorů, tak i počet figur v systému forexového grafu je omezen (pokud nemluvíme o jejich variacích).

 

Analytické nástroje v prostředí forexových grafů hledají určité opakující se

pravidelnosti (figury), na základě kterých lze provádět predikci chování grafu.

 

Lze usuzovat, že veškeré, v současnosti používané analytické nástroje, jsou současně i

funkcemi tohoto grafu a modulují jej. Proto vlastnosti těchto nástrojů by se měly objevit jako morfologické charakteristiky u jednotlivých figur grafu .

 

 

Howgh

Se svolením autora K. K. upravil J.M.

31.5.2013