Texty - Forex

 

Forex trading a Dynamická mapa informačních toků – DMIT

 

DMIT je jakousi šablonou, kostrou či mřížkou pro strukturování informací (v jejich statické i dynamické formě), která vyjadřuje aktuální situaci v její celosti a podstatě. Jejím klíčovým vyjadřovacím prostředkem je její tvar (její morfologie). Tento fundamentální metajazyk k nám promlouvá z nedostupných hloubek lidského podvědomí. Je jednotícím faktorem, jakýmsi kódem, který svou neustálou replikací na všech hierarchických úrovních provádí trvalou samoorganizaci a systém neustále vyvažuje.

 

Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU :

Emoce jsou formy psychické energie. Při získání určité jejich stability (ustálení této energie ) se objeví její morfologické charakteristiky. Emoce jsou tedy jakési formativní energie a jsou zdrojem i podstatou jakékoliv lidské tvůrčí činnosti.

Proto si dovolím říci, že ona výše zmiňovaná DMIT vykazuje základní emoční charakteristiky a z nich odvozenou morfologii, která je téže povahy (slovy Zdeňka Neubauera bych řekl, že vykazují stejné třídy podobností), kterou vykazuje struktura lidského vědomí.

Domnívám se, že se nám zde nabízejí nové prostory k řešení mnoha problémů dnešní doby, které stávající mapy procesů a jiné podobné modely řešit neumí.

 . (DMIT si můžete představit jako abstraktní matematicko-geometrický prostor. Pokud do tohoto prostoru vložíme forexový graf, DMIT nám identifikuje určité morfologické pravidelnosti –tzv. figury, včetně řazení těchto figur- tzv. taktování.)

DMIT  je komplexní analytický nástroj.

 

Technická analýza forexových grafů

Nastavené parametry a hodnotová kritéria ( tj. svíčky, jejich grafické vyjádření a z nich plynoucí významy), nepustí systém do jiných morfologických vyjádření a vztahů než určují tyto parametry. Zde se stávají tyto limity výhodou při konkrétní analýze grafu, protože limituje počet figur, které může graf zaujmout.

 

Co jsou figury

 V režimu lineárního myšlení vidíte průběh grafu, já vidím figuru, je to něco jako Jungův archetyp, se kterým figura ostatně úzce  souvisí.(Ano vidíme stejné čáry, ale je to otázka hloubky vhledu a interpretace).

 

Pro dokreslení citace Federika Diáze: Jaký tvar má proces? Jestliže ale větu „podržet tvar ve změnách“ chápeme jako popis, který nechce eliminovat čas a dynamiku utváření, pak se blížíme tomu co by mohlo označovat spojení slov „tvar pohybu“. Tvar je  cosi celistvého vnímáme nikoliv věci plus jejich vlastnosti a kvality. Vnímáme tvary a teprve jejich dodatečným rozborem dospíváme k vlastnostem, kvalitám v napětí očekávání vnímáme spěch, překotnost, váhavost, různé RYTMY, TAKTY spolu dohromady ustavují právě tvar. Zdrojem morfologie je rezonance ( V případě forexových grafů je to taktování.)

 

Chceme li pochopit tvar forexových grafů, musíme ho spatřit v jinak rozvrženém prostoru. Tímto prostorem je prostor DMIT.

Určující faktor pro to jakou figuru graf zaujme, je psychologie davu. Jak uvádí ve své práci Raghee Horner „Trh řídí strach a chamtivost : Emoce vytváří pohyb“. A já dodávám, že tento pohyb vytvoří příslušnou figuru.

Vztah mezi grafem a emocemi, nevnímám jak příčinný, ale jako vztah sinchronicity. Ke konkrétní figuře přísluší určitá konkrétní emoční charakteristika ze souboru zakladních emočních charakteristik.

(Tento soubor popíši později)

 

Pro dokreslení ještě malá odbočka.

Vzhledem k tomu, že určujícím faktorem pro chování forexového grafu je emoce, teorie systémů by tento systém zařadila mezi „chaoticky chovající se“. Pro analýzu těchto systémů se používá matematický model, který se nazývá fázový prostor. Každé proměnné systému se přiřazuje souřadnice v tomto abstraktním prostoru. Pokud se systém mění, bod reprezentující jeho stav ve fázovém prostoru se v tomto prostoru pohybuje a vytváří tak jeho trajektorii. Tato trajektorie se nazývá  atraktor. Trajektorie uzavřená do smyčky se nazývá periodický atraktor. Výzkumy odhalily, že existuje jen velice omezený počet různých atraktorů. Jejich tvary mohou být klasifikovány a obecné dynamické vlastnosti systému mohou být odvozeny z tvaru jeho atraktoru.

 

Tak jak výše zmíněné atraktory tak i počet figur je omezen, pokud nemluvíme o jejich variacích.

Viděno v širších souvislostech

Domnívám se, že se historie opakuje: Ze stanoviska konce 20. století

lze usoudit, že největší příspěvek Henriho Poincaré spočívá v návratu vizuálního znázornění zpět do matematiky. Od 17. Století se postupně styl evropských matematiků přesouval od geometrie, tedy od matematiky zobrazení tvarů k algebře a matematice vzorců. Zejména Laplace byl jedním z největších formalizátorů a chlubil se, že jeho analytická mechanika neobsahuje ani jeden obrázek. Poincaré zvrátil tento trend, rozlomil smrtící stisk analýzy a vzorců, které se stále víc zatemňovaly a obrátil pozornost opět k viditelným strukturám.                                                                                                                             

                                                                                                        Citace: Fritjof Capra

SHRNUTÍ

 

Analytické nástroje v prostředí forexových grafů hledají určité opakující se pravidelnosti na základě kterých se dělá predikce chování grafu.

Já se domnívám, že veškeré v současnosti používané analytické nástroje jsou současně i funkcemi tohoto grafu. Chápu to jako zákonitosti, které tento graf modulují. Proto vlastnosti těchto nástrojů by se měli objevit jako morfologické charakteristiky jednotlivých figur.

 

                                                                S úctou a pozdravem Váš Kunke Kwasmann