JAK TO VIDÍ KUNKE KWASMANN (2)

15.12.2010 17:30

 

Poznámka na téma - vedení virtuálních týmů

 

Avatar  v prostředí virtuálního prostoru je ideálním nástrojem k trénování jedné ze zásadních vlastností dobrého manažera a to je permanentní sebeuvědomování si vlastních pocitů, stavů a reakcí. To znamená mít ve svém vědomí neustále aktivní složku, kterou nazýváme pozorovatel. Ten vnímá sebe a vnější prostředí jako integrální prostor, který je schopen přesně číst a následně ovlivňovat. Jedná se o to, že si člověk musí být neustále vědom své rozumové i emoční složky vědomí, vnějších podnětů a následných reakcí.

U netrénovaných lidí tyto mechanismy vědomé nejsou, reakce jsou pouze reflexivní, aktivované z emoční úrovně a probíhají v ustálených vzorcích. V podstatě se nedá hovořit o svobodné volbě.

Pokud chci dostat pod kontrolu vnější prostředí, musím mít nejdřív pod kontrolou své vlastní vědomí. To předpokládá, že jsem si vědom jeho struktury, dílčích složek a mechanismu jeho fungování, např. generování myšlenek a podobně. Tento způsob tréninku (za předpokladu určitých dispozic) prostřednictvím jisté míry percepce vás uzpůsobí k tomu, abyste byli schopni vnímat model řízení (tj. mapu procesů, informačních toků a jejich průběžné aktualizace) vytvořený v 3D virtuálním prostoru. A zároveň si uvědomovat realitu výrobních procesů v projeveném světě,

Při tomto způsobu vnímání jste schopni tyto dvě reality porovnávat a dle potřeby korigovat. Potenciál současného způsobu řízení se již vyčerpal a přestává být efektivní. Efektivita systému není ukryta ve schopnosti zpracovávat velké objemy dat a informací, ale v hledání optimální konfigurace informačních toků, vhodné volbě hodnotících kritérií a jejich poskládání do kompaktního a funkčního modelu. Jinými slovy VIZUALIZACE všech dílčích prvků a jejich dynamiky vztahů a proměn.                      

Toto těsnější propojení znalostí struktury lidského vědomí a zákonitostí teorie systémů nám umožní v prostředí virtuálních prostorů vytvářet daleko efektivnější a k lidem přátelštější nástroje řízení. Domnívám se, že tento jednotící systémový pohled otvírá nové perspektivy mimo jiné i v oblasti softwarové architektury.

 

 

 

 

V Bohémii dne 28. 10.2009             Váš Kunke Kwasmman