PROJEKT  ALEF – část A

 

PROSTOR  POSVÁTNÉ  GEOMETRIE  A  JEHO  ANALÝZA

 

 

I když přijmeme hypotézu, že neexistuje nic, co by se dalo nazvat hmotou (jak naznačuje kvantová fyzika), přesto tento prožitek máme (je tím míněno prožívání hmotného světa). Je tady tedy cosi, co tento stav - tento emoční prožitek umožňuje.

 

To cosi se nachází v oblasti lidského vědomí. Jsou to určité mechanismy, funkce, návyky a reflexy, které toto prožívání zprostředkují. Pokud jsme schopni narušit v sobě  alespoň částečně omezení současným paradigmatem např. demontáží identifikací a definic těchto mechanismů a funkcí (zastáváme názor, že analýza je  jistý druh meditace), mohli bychom svým vnitřním zrakem zahlédnout cosi, co se dá nazvat funkcí prázdného prostoru, nebo chcete-li , zákony pohybu ducha.

 

Jsou to fraktálně uspořádané vztahy vztahů. Takto utvářené prostory a vesmíry jsou v podstatě nekonečné podle teze

                                 

POZOROVÁNÍ  = TVOŘENÍ

 

Stávající paradigma nemá v současné době k dispozici takové analytické nástroje, kterými by bylo možné tyto prostory optimálně mapovat, případně popisovat. Nejvíce se k tomuto stavu blíží  se svým současným instrumentáriem kvantová fyzika.

 

Zastáváme názor, že takovým vhodným nástrojem  jsou také principy Posvátné geometrie. V současné době si nejsme jisti, zda se jedná o mapu popisující jisté vlastnosti existující reality, nebo zda jde o nástroj její tvorby.  Respektujeme totiž skutečnost, že náš způsob vnímání a myšlení je naprosto odlišný, než byl v době vzniku zásad Posvátné geometrie.

 

Je tedy možné, že se jedná opravdu o nástroj tvoření. Tím, že s ním pracujeme  jej poznáváme - on však současně zpětně působí také na nás a tím mění  naše vnímání vnějšího prostoru a tím i naše postoje a tvůrčí postupy. Předpokládáme, že v rámci tohoto (námi znovuobjevovaného) nového prostoru bytí, vzniknou zcela nové mapy reality.

         

Veškeré obrazce a tělesa Posvátné geometrie (ve 2D = čáry, kruhy, čtverce, trojúhelníky, jejich vztahy a souvislosti. Ve 3D = tělesa a jejich vzájemné vztahy) je potřeba studovat v jejich vývojových posloupnostech od toho nejjednoduššího a prvotního vztahu Jinu a Jangu (jazykem dnešní doby se dá říci „binárního“ tedy „1“ a „0“)  přes složitější až k těm nejsložitějším strukturám. Je třeba mít stále na mysli, že i ty nejsložitější obrazce jsou pouhými strukturovanými konfiguracemi  „1“ a „0“.

        

Posvátná geometrie je kompaktní soubor vztahů v jejich absolutní jednotě a současně v absolutní variabilitě. Jedná se o strukturu fraktálně uspořádaného hologramu. Je to síť, bez konce a začátku, která se mění pouhým pozorováním.

 

Při práci s Posvátnou geometrií by mělo v optimálním případě docházet k synchronizaci našich myšlenek a záměrů s něčím, co nazýváme pracovně základními emočními charakteristikami, které s těmito myšlenkami plně korespondují.

 

Tím vytváříme novou a vyšší úroveň prožitku, kdy myšlenka je emocí a emoce je myšlenkou. Jsou to pouze různé aspekty téže reality.

 

 

REALITY,  KTERÁ  SILOU  URČITÉ  JEDNOTÍCÍ  FREKVENCE    

JE  SCHOPNA  PROPOJIT  NAŠE  BĚŽNÉ  DENNÍ  VĚDOMÍ  DO 

JEDNOTNÉHO  ENERGETICKO - INFORMAČNÍHO  POLE

 

 

 

Howgh

Se svolením autora K. K. upravil

J.M.

31.5.2013